Australia: 2024 Australian Open tennis tournament in Melbourne

Armenia: Army Day